Βίντεο

3D4Delphi βίντεο

Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος, ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ν. 4858/2021)

© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

«Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)»