Στόχοι του έργου

Κασταλία Πηγή

Στόχοι του έργου

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αφορά την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων τεκμηρίωσης, ανάλυσης και ανάδειξης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που θα συνδυάζουν για πρώτη φορά τις σύγχρονες τεχνικές 3Δ αποτύπωσης και την μαθηματική μοντελοποίηση της αρχαιολογικής αβεβαιότητας με την ενσωμάτωσή της στην ίδια την 3Δ ανασύνθεση των αρχαιολογικών μνημείων. Αφορά την εφαρμογή κατά συνδυαστικό τρόπο διάφορων μη επεμβατικών τεχνικών και μεθόδων 3Δ αποτύπωσης, μέσω επίγειων και εναέριων (από drone ή UAV) φωτογραφιών, σαρωτών laser ή οπτικών σαρωτών, με διαφορετικές αρχές λειτουργίας, εμβέλειες και ακρίβειες, τα αποτελέσματα των οποίων θα υποστούν συνδυαστική επεξεργασία με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους για την επιστημονική τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ανάλυση των 3Δ δεδομένων που θα προκύψουν θα βασιστεί για πρώτη φορά στην ανάπτυξη αλγορίθμων μαθηματικής μοντελοποίησης της αρχαιολογικής αβεβαιότητας. Με αυτό τον τρόπο θα προσφέρονται πολλαπλές εκδοχές 3Δ ανακατασκευών βασισμένες σε ιστορικά στοιχεία αλλά και σε ευρήματα ανασκαφών, οι οποίες θα παρέχουν μια εντελώς νέα σειρά χρήσεων  για αρχαιολογικά 3Δ μοντέλα διευρύνοντας τους ορίζοντες της αρχαιολογικής μελέτης, όπως η διερεύνηση αρχαιολογικών υποθέσεων,η σύγκριση αβεβαιότητας μεταξύ διαφορετικών μοντέλων και η επισήμανση περιπτώσεων όπου μπορεί να απαιτηθεί περαιτέρω αρχαιολογική έρευνα.

«Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)»