Πολυμέσα

Στη σελίδα αυτή θα δημοσιεύεται φωτογραφικό υλικό και πολυμέσα από την πορεία του έργου.

Εικόνες
3D μοντέλα
3Δ αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής των Δελφών
Βίντεο

«Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)»