Χωρίς κατηγορία

ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ

Διεθνή περιοδικά ·        Maravelakis E.; Giannioti G.; Psalti A.;Tsakoumaki M.; Pocobelli D. P.; Xinogalos M.; Galanakis D.; Bilalis N. andStavroulakis G. (2023): “3D Modeling & Analysis Techniques for the ApolloTemple in Delphi”. In Buildings 13, no. 7: 1730. DOI: 10.3390/buildings13071730. ·        Galanakis D.; Maravelakis E.; PocobelliD. P.; Vidakis N.; Petousis M.; Konstantaras A. and TsakoumakiM. (2023): “SVD-based point cloud 3D stone by stone segmentation forcultural …

ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ Διαβάστε Περισσότερα »

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου στο Διεθνές Συνέδριο της ΙΕΕΕ

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου 3D4Delphi παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο της ΙΕΕΕ:  12th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA). Mania, K., Psalti, A., Lala, D. M., Tsakoumaki, M., Polychronakis, A., Rempoulaki, A., Xinogakis M. & Maravelakis, E. (2021, July). Combining 3D Surveying with Archaeological Uncertainty: The Metopes of the Athenian Treasury at Delphi. In 2021 12th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA) (pp. …

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου στο Διεθνές Συνέδριο της ΙΕΕΕ Διαβάστε Περισσότερα »