Αποτελέσματα

3D τεκμηρίωση επιλεγμένων μνημείων και εκθεμάτων

Μαθηματική μοντελοποίηση της αρχαιολογικής αβεβαιότητας

Εγκατάσταση πιλοτικής διαδραστικής επίδειξης

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου 3Δ4Delphi

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου είναι:

  1. 3D Τεκμηρίωση με συνδυασμό σύγχρονων μεθόδων 3Δ αποτύπωσης του αρχαιολογικού χώρου Δελφών και επιλεγμένων μνημείων – αντικειμένων του. Τα σχετικά παραδοτέα 3D τεκμηρίωσης του αρχαιολογικού χώρου και των επιλεγμένων μνημείων και αντικειμένων είναι διαθέσιμα και άμεσα διαχειρίσιμα και αξιοποιήσιμα μετά την παραγωγή τους από τους αρχαιολογικούς φορείς σε ψηφιακή μορφή, μέσω ελεύθερων λογισμικών εποπτείας και διαχείρισης όπως Autodesk ReCap, Faro Scene LT, Acute 3D Viewer, Polyworks Viewer, Autodesk Review, κλπ).

  2. Ανάπτυξη αλγορίθμων για 3Δ ανακατασκευές βασισμένες στη μαθηματική μοντελοποίηση της αρχαιολογικής αβεβαιότητας, σε συνδυασμό με την 3Δ τεκμηρίωση. Ο γενικότερος στόχος του έργου ήταν να αναπτύξει τη μαθηματική μοντελοποίηση και την οπτικοποίηση της αρχαιολογικής αβεβαιότητας συνδυαστικά, με αποτέλεσμα 3Δ πολιτιστικές ανακατασκευές κτιρίων που συμπεριλαμβάνουν διαφορετικές ιστορικές υποθέσεις.

  3. Πιλοτική διαδραστική διάταξη επίδειξης σε χώρο του Μουσείου των Δελφών. Τα αποτελέσματα και οι νέες μέθοδοι 3Δτεκμηρίωσης και ανακατασκευής που θα προκύψουν θα παρουσιάζονται σε πιλοτική διαδραστική διάταξη επίδειξης σε χώρο του Μουσείου των Δελφών. Οι νέες μέθοδοι 3Δ τεκμηρίωσης θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, υλοποιημένες με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού. Ο επισκέπτης θαέχει τη δυνατότητα να περιηγείται στον αρχαιολογικό χώρο και να λαμβάνει 3Δ πληροφορίες σε σχέση με τα αρχαιολογικά μνημεία όπως θα μπορούσαν να ήταν στο παρελθόν, με στοιχεία αρχαιολογικής αβεβαιότητας σε συνδυασμό με εκθέματα όπως παρουσιάζονται στην πραγματικότητα, έτσι ώστε να μπορεί να αποκτήσει το βίωμα της «πολιτιστικής εμπειρίας» και να διευρύνει τις γνώσεις του.Πιλοτική διαδραστική διάταξη επίδειξης σε χώρο του Μουσείου των Δελφών. Τα αποτελέσματα και οι νέες μέθοδοι 3Δτεκμηρίωσης και ανακατασκευής που προέκυψαν παρουσιάζονται σε πιλοτική διαδραστική διάταξη επίδειξης σε χώρο του Μουσείου των Δελφών. Οι νέες μέθοδοι 3Δ τεκμηρίωσης αποτελέσαν τη βάση για την ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας, που υλοποιήθηκε με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγείται στον αρχαιολογικό χώρο και να λαμβάνει 3Δ πληροφορίες σε σχέση με τα αρχαιολογικά μνημεία όπως θα μπορούσαν να ήταν στο παρελθόν, με στοιχεία αρχαιολογικής αβεβαιότητας σε συνδυασμό με εκθέματα όπως παρουσιάζονται στην πραγματικότητα, έτσι ώστε να μπορεί να αποκτήσει το βίωμα της «πολιτιστικής εμπειρίας» και να διευρύνει τις γνώσεις του.

«Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω του της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)»